gelişmiş arama
Kreş ve Yuva Rehberiniz

Aba International English Preschool

İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Zambak Sok. No:25 Beylikdüzü / İSTANBUL (Avrupa)

0 212 875 90 96
26 NİSAN 2016 tarihinde yayınlandı
Güncellenme Tarihi : 24.05.2016 18:59:03

Açıklama

* ABA, bir grup akademisyenin 0-6 yaş çocukları üzerinde 10 yıl devam eden uygulamalı araştırmaları sonucunda verimliliği kanıtlanmış bir beyin ve çoklu zekâ geliştirme programıdır. * ABA Türkiye’nin Ar-Ge’ye dayalı ilk ve tek ‘‘okulöncesi akademisidir’’. * ABA, son 6 yıldır Türkiye’de yaklaşık 35.000 ailenin bebeklerinin/çocuklarının eğitiminde uygulamalı olarak kullandıkları ‘‘ Akıllı Bebekler Akademisi ’’ isimli kitabın 3-6 yaş grubuna yönelik uygulama okullarıdır. * ABA, Ar-Ge (araştırma-geliştirme) birimi ile eğitim hizmetlerinin niteliğini sürekli geliştirmeyi hedeflediğinden‘‘ * ABA’nın misyonu yenilikçi ve sıra dışı bir kurum olarak Türkiye’de alanında öncülük yapmaktır. ABA’da EĞİTİM PROGRAMLARINA KAYNAKLIK EDEN EĞİTİM YAKLAŞIMI: ENDÜLÜS-ANADOLU PEDAGOJİSİ ENDÜLÜS-ANADOLU PEDAGOJİSİ NEDİR? Endülüs-Anadolu Pedagojisi, “İnsan yaratılmışların en üstünü ve şereflisidir” gerçeğini temel alarak, çocuğun gelişimini olabildiğince zenginleştirilmiş, duygusal güvenliğin en üst düzeyde sağlandığı (korku, tehdit ve duygusal- tacizin/şiddetin olmadığı) bir eğitim çevresinde ve insanı bütüncül bir yaklaşımla (doğum öncesinden başlayarak, tüm yönleriyle…) ele alan, nörolojik çoğulculuğa saygılı eğitim anlayışıdır. Bu eğitim anlayışı Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetlerine hayat veren insanî düsturların ve mana köklerinin yanında, Maria Montessori, Erik Erikson, Jean Piaget, John Dewey ve Lev Vygotsky gibi Batılı düşünürlerin görüşlerinden de yararlanan “insan merkezli, beyin odaklı” eklektik (karma) bir yaklaşımdır. Dogmatik olmadan, insanlığın eğitimle ilgili mevcut bilgi birikimini kullanmayı hedefler. Sürekli sorgulayıcı bir anlayışla, eğitimde yenilikçiliğin (inovasyon) önemine inanır ve her çocuğunun potansiyel bir dahi olduğunu varsayar. Endülüs-Anadolu Pedagojisi şu yedi temel üzerine bina edilebilir: 1 - ) Koruyuculuk (doğum öncesinden başlayan) 2 - ) İnsan-merkezlilik 3 - ) Bütünlük 4 - ) Çoğulculuk 5 - ) Tutarlılık 6 - ) Süreklilik 7 - ) Yenilikçilik Endülüs-Anadolu Pedagojisinin insan kaynağını geliştirmede temel aldığı öğrenme-yetkinleştirme ortamları ve yaklaşımları şöyle tanımlanabilir: Öğrenme ve gelişme, çocuğun doğuştan getirdiği yüksek karakter ve çoklu potansiyelini önce koruyucu sonra geliştirici bir çevrede “merak duygusunun kamçılandığı” ve çocuğun aktif katılımcı olduğu ortamlar yoluyla sağlanır. 1 - ) Eğitim yoluyla geliştirme ve yetkinleştirme süreci tüm yaşam evrelerini hedefleyen, insanı bütüncül bir yaklaşımla ve tüm boyutlarıyla (madde ve mana) ele almayı gerektirir. Bu nedenle okulöncesi eğitim doğum öncesi eğitimle birlikte düşünülmelidir. Annenin hamilelik öncesi ve süresince beslenmesi ve duygusal durumu bebeğin gelişimini doğrudan etkileyen ana etkendir. Bu nedenle çocuk formal eğitim basamağına gelinceye kadar korunmalı ve geliştirilmelidir. 2 - ) Duygusal güvenlik her türlü öğrenme eyleminin öncülüdür; çocuğun korku, tehdit, doğrudan veya dolaylı bir baskıya, zorlamaya ve tacize maruz kalmadan öğrenme sürecine gönüllü katılımını sağlayan ortamlar duygusal güvenliği yüksek ortamlardır ve kalıcı öğrenme ancak bu yolla sağlanabilir. 3 - ) Çocuk seçme özgürlüğünü kullanarak, bildiklerini öğrendiklerini deneme yanılma yöntemiyle sınayabileceği, başkalarına beğendirme endişesi olmadan tüm potansiyelini işe koşabileceği ortamlarda gelişir, özgüvenini kazanır ve birey olur. Okulda beslenme, ruh/beden sağlığı ve akademik gelişim bir bütün olarak ele alınır ve hiçbiri diğerine tercih edilmez. “Evrensel değerler eğitimi” her gelişim düzeyinde çocukların eğitim programlarında yer alır ve önceliklidir. 4 - ) Çocuk, sorunlar karşısında, yılmadan strateji geliştirme ve çözüm arama kapasitesini uyarıcı, işbirliğini ve dayanışmayı özendiren, destekleyen etkinlikler yoluyla bağımsız ve belirsizliklerle baş edebilen bir yetişkin olma potansiyelini geliştirebilir. 5 - ) Çocuk öğrenme deneyimlerinde parça-bütün-bütün-parça ve parça-parça ilişkisini ve bunların sonuçlarını gözlemlemesine aracılık edecek yaşantılardan geçmelidir. Böylece günlük yaşamda “sistem düşüncesi” temelinde hareket etmeyi içselleştirebilir. 6 - ) Nörolojik çoğulculuğa saygı gösterilen bir ortamda, çocuk farklı yetenek yelpazesinden akranlarıyla aynı ortamı paylaşarak ve işbirliği yaparak, empati yapabilmeli ve okul duvarları dışındaki gerçek dünya ile sürekli temasta olabilmelidir. Her çocuk kendi öğrenme ve gelişme hızına göre öğrenme basamaklarını çıkma hakkına sahiptir. Grup adına birey hiçbir zaman feda edilemez. 7 - ) Eğitimde mevcut iyi uygulamaların daha iyi ve verimli bir başka yolu mutlaka vardır, okullar bu yolları bulmaya çalışırlar. Bu konuda yapılacak ilk iş insanı, çocuğu tüm derinliği ile anlamaktır. ABA Okulöncesi Bilim-Sanat Akademileri, Çoklu Zekâ Atölyelerinden oluşan çocuk dostu bir eğitim çevresinde Endülüs-Anadolu Pedagojisini uygulamaya çalışan okulöncesi kurumlardır. • ABA’ nın eğitim felsefesi her çocuğun, keşfedilmeyi bekleyen potansiyel bir dahi olduğu fikrine dayanır. • ABA’da okulöncesi programlar, çoklu zekâ kuramını temel alan, beyin uyumlu öğrenme yaşantılarından oluşur. • Fırsat verildiğinde ve doğru bir rehberlikle, her çocuğun tüm zekâ alanlarında (Sayısal, Sözel, Görsel-uzamsal, Müzikal-ritmik, Bedensel-Kinestetik, Sosyal, İçsel-Duygusal, Doğa, Mistik-ruhsal) yetkinlik geliştireceği fikrine inanılır ve bu yönde öğrenme etkinlikleri sunulur. • ABA’da çocuklar tüm zekâ alanlarının uyarıldığı ve “duygusal güvenliğin*” en üst düzeyde sağlandığı ortamlarda kendi tercihleri doğrultusunda deneyerek yaşayarak öğrenirler; başkalarına göstermek zorunda oldukları bir başarı/üstünlük yarışına zorlanmazlar. ABA´nın eğitim felsefesinin temellerini Endülüs-Anadolu Pedagojisi oluşturur; bu yönüyle hiçbir kurumun ve eğitim modelinin taklidi değildir. • ABA okulöncesi programlarının benzerlerinden farkı, bir grup eğitimci akademisyenin, doğum öncesinden başlayarak 6 yaşına kadar çocuklar üzerinde son 12 yıldır devam eden uygulamalı araştırmaları sonucunda verimliliği kanıtlanmış bir beyin ve çoklu zekâ geliştirme yöntemine dayanmasıdır. Kitap okurlarından yaklaşık 15.000 aile bu yöntemi kendi evlerinde uygulayarak çok olumlu sonuçlar aldıklarını söylemektedirler. Bu yönüyle, ABA Türkiye’nin Ar-Ge’ye dayalı ilk ve tek okulöncesi kurumudur. İsmindeki “akademi” kelimesi bir fantezi olmayıp, buradan gelmektedir. • ABA, özel tasarım binası ve yapı elemanlarının seçiminde, sağlığa zararlı olabilecek malzemeler kullanmamaya özen göstermiştir. Örneğin, doğramalar kanserojen etkisi olan plastik yerine, boyasız sade alüminyumdan ve ısı camlı yapılmıştır. Tüm iç mekân merdivenleri, keskin köşeleri kavisle düzeltilmiş ahşapla kaplanmıştır. Merkezi doğalgazlı ısıtma sistemine ek olarak, giriş kattaki yoga/erken uyarım salonu ve yönetim birimleri “ortamdaki virüs ve bakterileri öldüren” merkezi klima sistemi ile donatılmıştır. • ABA, 2004 yılında Elçin-Semih SUMMAK tarafından yazılan ve “Akıllı Bebekler Akademisi” ismi ile piyasaya sunulan, 6 yılda 35.000 baskı yapan kitabın uygulama okuludur; açıldığı gün 10 yıllık bilimsel birikimi ile marka değeri taşıyan bir kurumdur. • ABA, Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN, Prof. Dr. Ersin AKARSU, Prof. Dr. İbrahim Halil GÜZELBEY, Y.Doç. Dr. Elçin Gören SUMMAK ve Y.Doç. Dr. Semih SUMMAK danışmanlığında hizmet veren yenilikçi ve sıra dışı akademik tabanlı bir kurumdur. ABA-OKULÖNCESİ PROGRAMININ GENEL İÇERİĞİ ve HEDEF GELİŞİM ALANLARI ŞUNLARDIR: • Fonetik bilinç ve okumaya hazırlık; ana dili güzel ve etkin kullanma (kelime ve kavram dağarcığı oluşturma, dinleyerek anlama, soru sorma, kendini ifade etme, güzel konuşma, hikaye, masal anlatma) • İngilizce (yabancı dil olarak İngilizce’de yaklaşık 500-700 kelime dağarcığı oluşturma, dinleme-anlama, resimlerle anlatım ve sunum, yabancı dil öğrenmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirme) • Matematik-sayısal bilinç, mantık yordama; 4-6 yaş grubuna yönelik "Matematik Atölyesi"nde mental aritmetik için 16-20 saatlik ön hazırlık . Ayrıca 4-6 yaş grubu öğrencilerimize özel mental aritmetik programı ile sayısal zekânın erken dönemde geliştirilmesi, • Bilim-Deney Atölyesinde deney yaparak, gözlemleyerek öğrenme, • Sosyal yaşam ve ilişkiler; doğru ve doğal beslenme alışkanlığı kazandırma, • Sanat-resim, tasarım, kil ve çömlek yapımı, boyama, tangram, ebru çalışmaları • Yoga, doğru nefes alma, bedeni doğru kullanma, denge, fiziksel egzersiz ve sağlık için spor bilinci geliştirme • Müzik, ses farkındalığı, ritm duygusu geliştirme • Oyun ve eğitsel materyaller aracılığı ile süreç becerileri geliştirme (gözlem yapma, keşfederek öğrenme, tasarım yapma, problem çözme, planlama, karar verme, bilgiyi organize ederek sunma, akıl yürütme yoluyla sonuçlar çıkartma). • ABA’da haftada 5 tam gün, 5 yarım gün olmak üzere iki temel program seçeneği vardır. 2-3 yaş arası çocuklar için okula alıştırma amaçlı (2-3 haftayla sınırlı) 3 yarım günlük özel bir program da, isteğe ve kontenjan sınırlarına bağlı olmak kaydıyla, uygulanabilir. Detaylı bilgi için kurumumuzu bizzat ziyaret etmeniz önerilir.

 • Açık Bahçe
 • Açık Havuz
 • Acil Çıkış Kapısı
 • Aktivite Odası
 • Asansör
 • Bale Salonu
 • Banyo
 • Basketbol Sahası
 • Bilgisayar Odası
 • Çok Amaçlı Salon
 • Depreme Dayanıklılık
 • Doğalgaz
 • Fen ve Doğa Bahçesi
 • Güvenlik Alarmı
 • Her Sınıfta Bilgisayar
 • İngilizce Sınıfı
 • Jeneratör
 • Kapalı Bahçe
 • Kapalı Havuz
 • Kombi
 • Kum Havuzu
 • Merkezi Isıtma
 • Mutfak
 • Oyun Salonu
 • Piyano
 • Psikolog Odası
 • Revir
 • Spor Salonu
 • Tuvalet
 • TV Salonu
 • Uyku Odası
 • Yangın Alarm Sistemi
 • Yangın Merdiveni
 • Yemekhane
 • Kapalı Bahçe
 • Kapalı Havuz
 • Kombi
 • Kum Havuzu
 • Merkezi Isıtma
 • Mutfak
 • Oyun Salonu
 • Piyano
 • Psikolog Odası
 • Revir
 • Spor Salonu
 • Tuvalet
 • TV Salonu
 • Uyku Odası
 • Yangın Alarm Sistemi
 • Yangın Merdiveni
 • Yemekhane
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 6 Adet Fotoğraf
 • Aşı kartı fotokopisi
 • Boğaz Kültürü
 • Hbs Ag - Anti Hbs testleri
 • İkametgah
 • Sağlık Raporu
 • Tam İdrar Tahlili
 • Gaita Testi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kan Grubu Belgesi
 • Kan Sayımı Tahlili
 • Hepatit B Testi
 • Diğer
 • Oyun Grubu
 • Doğum Günü Organizasyonu
 • Parti Organizasyonu
 • Genel Çalışma Konseptleri
 • Yaz Okulu
 • Beden Eğitimi
 • Görsel Sanatlar
 • Mental Aritmetik Eğitimi
 • Sorumluluk Eğitimi
 • Diğer Eğitimler
 • Karakter Eğitimi
 • Öz Bakım Eğitimi
 • Türkçe Dil Eğitimi
 • Genel Eğitim Sistemi
 • Matematik Eğitimi
 • Proje Bazlı Eğitim
 • Yabancı Dil Eğitimi
 • Aile Katılımlı Etkinlikler
 • Basketbol
 • Buz Pateni
 • Drama
 • Müzik
 • Satranç
 • Atölye Çalışmaları
 • Bilgisayar
 • Dans
 • Genel Aktivite Bilgileri
 • Orff Eğitimi
 • Yüzme
 • Bale
 • Binicilik
 • Diğer
 • Halk Oyunları
 • Resim


Yorumlar

İletişim Bilgileri

Aba International English Preschool
Yusuf Altundal
 • Bahçe :Yok
 • Mental Aritmetik :Yok
 • Müzik Eğitimi :Yok
 • Servis :Yok
 • Şube :Yok
 • Yaz Okulu :Yok
 • Yabancı Dil :
Mesaj Formu